Manželské smlouvy

Co pro vás vyhotovíme

 • předmanželskou smlouvu s režimem oddělených jmění,
 • manželskou smlouvu s režimem oddělených jmění,
 • manželskou smlouvu o zúžení rozsahu společného jmění manželů,
 • manželskou smlouvu o rozšíření rozsahu společného jmění manželů,
 • dohodu o vypořádání společného jmění manželů,
 • zápis do Evidence listin o manželském majetkovém režimu,
 • zápis do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (ochrana proti věřitelům),
 • návrh na zápis do katastru nemovitostí

Podklady, které si připravte

 • oddací list,
 • identifikace účastníků,
 • identifikace majetku (dluhů), kterých se smlouva týká

Společné jmění manželů

Zákon připouští, aby smlouva o manželském majetkovém režimu byla uzavřena již před uzavřením manželství, je k ní však nutná forma veřejné listiny – notářského zápisu. Taková smlouva se často nazývá smlouvou předmanželskou, i když zákon takový termín nepoužívá. Chtějí-li se snoubenci vyhnout problémům s budoucími majetkovými vztahy vyplývajícími ze společného jmění manželů, například s ohledem na rizika vyplývající z podnikání jednoho z nich, mohou otázku manželského majetkového režimu vyřešit před uzavřením manželství.

Snoubenci, kteří chtějí po uzavření sňatku nabývat majetek jinak, než stanoví zákon, mají možnost upravit si (modifikovat) vzájemné majetkové vztahy smlouvou ve formě veřejné listiny - notářského zápisu. Právní úprava takových smluv a obecně smluveného manželského majetkového režimu je obsažena v občanském zákoníku.

Není-li uzavřena předmanželská smlouva, je (až na výjimky, jako je např. dědictví nebo darování) součástí společného jmění vše, co nabyl jeden z manželů nebo co nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Co tvoří součást společného jmění a které dluhy mají manželé společné, stanoví občanský zákoník.

Je-li mezi budoucími manželi uzavřena předmanželská smlouva, zákonný manželský majetkový režim se mění na režim smluvený. Smlouva je účinná okamžikem uzavření manželství, pokud se manželé nedohodnou, že její účinnost nastává později. Snoubenci tak mohou již před uzavřením manželství rozhodnout, že budou podléhat režimu oddělených jmění, což je nejčastější volba, mohou si také vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Další volbou je, že mohou společné jmění rozšířit a zařadit do něj to, co by se uzavřením manželství součástí společného jmění nestalo. Mohou také společné jmění zúžit a tím dosáhnout toho, že věc, která by po uzavření sňatku tvořila součást jejich společného jmění, se společnou nestane.

Smlouvy o manželském majetkovém režimu, je-li to v nich ujednáno, jinak na žádost obou manželů, se zapisují do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeným Notářskou komorou České republiky. Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné. To je dáno i tím, že tento seznam je veřejně přístupný přes internetovou stránku Notářské komory České republiky.

V případě předmanželské smlouvy bude nezbytné předložit notáři po uzavření manželství oddací list.

Kontaktní formulář

Mgr. Jindřich Procházka

Úřední hodiny

Beroun

Po-Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Pá 08:00 - 14:00

Praha

Út 08:00 - 15:30